اولين پرچم شناخته شده ايران از جنس برنز در شهداد!!!